Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GIMNAZJUM W ZDUNACH
REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:


Temat innowacji:

Aktives und kreatives Deutschlernen.

Aktywne i twórcze uczenie się języka niemieckiego.

Innowacyjne nauczanie języka niemieckiego z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel ogólny innowacji: Rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu z języka niemieckiego z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Autor innowacji: mgr Joanna Józyk

Forma zajęć innowacyjnych: obowiązkowe

Oddziały objęte innowacją:

Innowacja „Aktives und kreatives Deutschlernen.  Aktywne i twórcze uczenie się języka niemieckiego” przeznaczona jest do realizacji w trzech oddziałach klasowych w klasach IV w roku szkolnym 2014/2015, następnie w klasach V w roku szkolnym 2015/2016 i w klasach VI w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zdunach, we wszystkich trzech oddziałach klasowych w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej dla każdego oddziału.

Planowany termin realizacji: wrzesień 2014 – czerwiec 2017

 

OPIS ZASAD INNOWACJI

Wstęp

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdunach w Zespole Szkół w Zdunach mają pod względem nauczania języków obcych wyjątkowe możliwości. Od wielu lat już na II etapie edukacyjnym uczą się dwóch języków. Tradycja nauczania języka niemieckiego jest wieloletnia i daje naszym uczniom szansę na lepszy start i lepsze wyniki na trzecim etapie edukacji. Uczniowie chętnie uczą się języka niemieckiego, a motywację wzmacnia stosunkowo niewielka odległość od naszego zachodniego sąsiada, dzięki czemu uczniowie coraz częściej utrzymują kontakty z niemieckojęzycznymi znajomymi, rodziną, a także podróżują do państw niemieckiego obszaru językowego.

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji

            Potrzeba wprowadzenia innowacji pedagogicznej wypływa z konieczności rozwijania najważniejszych umiejętności językowych, które potrzebne są w codziennym życiu, czyli sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu oraz z chęci dostosowania metod nauczania do zainteresowań uczniów. Brak podziału na grupy na lekcjach języka niemieckiego w istotnym stopniu wpływa na ograniczenie rozwijania ww. sprawności językowych. Sprawności te z punktu widzenia nawiązywania kontaktów międzyludzkich są kluczowe, dlatego też na dodatkowej godzinie z języka niemieckiego główny nacisk będzie kładziony właśnie na ich rozwój.

            Główną inspiracją do wprowadzenia innowacji były doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia projektu edukacyjnego Uczeń Online. Nauczanie języka duńskiego i niemieckiego przy wykorzystaniu sprzętu cyfrowego jak np. kamery, aparatu fotograficznego, dyktafonu, skanera oferuje niecodzienne możliwości dydaktyczne, co bardzo aktywizuje i zachęca uczniów do pracy. Doświadczenia te chciałabym właśnie wykorzystać na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języka niemieckiego.

Cele innowacji i sposób realizacji

            Uczniowie chcą osiągać lepsze wyniki w dziedzinie języka niemieckiego, a umożliwić im to może zwiększenie godzin nauki języka niemieckiego, najnowsze rozwiązania technologiczne i atrakcyjne metody nauczania rozwijające pomysłowość, kreatywność, a przede wszystkim aktywność uczniów. Głównym celem innowacji jest więc wykorzystanie naturalnych dla wieku uczniów zainteresowań szeroko pojętymi technikami audiowizualnymi, tj. filmem, bajką, spotem internetowym oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, czyli m.in. komputerem i internetem oraz wykorzystanie ich jako metod i technik nauczania w celu rozwinięcia sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 

            Na zajęciach lekcyjnych wykorzystywane będą niemieckojęzyczne filmiki, bajki i fragmenty filmów, których głównym źródłem pozyskania będzie internet. Wykorzystanie tych elementów będzie stanowiło ważną część rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu oraz okazję do kontaktu z autentycznym językiem. Oprócz tego założeniem innowacji jest również postawienie ucznia z drugiej strony kamery i dokumentowanie pracy nad rozwojem kompetencji językowych z wykorzystaniem kamery cyfrowej jak również dyktafonu. Zadaniem uczniów będzie odgrywanie wybranych scenek, dialogów, krótkich wystąpień lub przedstawień i nagrywanie ich. Tego typu metody służyć będą przede wszystkim rozwojowi sprawności mówienia. Oprócz kamery wykorzystywany będzie projektor, komputer, sprzęt nagłaśniający.

            Praca z uczniami będzie tak rozłożona w czasie, aby każdy uczeń przynajmniej raz w semestrze brał udział w nagraniach wideo i audio. Efekty pracy moich podopiecznych będą prezentowane bezpośrednio na forum klasy, a następnie nagrania wideo będą służyły jako przykłady wykorzystania języka niemieckiego prezentowane w innych klasach biorących udział w innowacji, co z pewnością wpłynie na dążenie do osiągnięcia jak najlepszego efektu, a w rezultacie na osiągnięcie wyższych umiejętności językowych. Na zakończenie procesu realizowania innowacji uczniowie klas VI zaprezentują efekty swojej pracy młodszym kolegom na wspólnej lekcji lub apelu. Wszystkie nagrania będą archiwizowane i posłużą do stworzenia szkolnej bazy materiałów dydaktycznych, która będzie mogła być wykorzystywana przez innych nauczycieli języka niemieckiego. Najciekawsze nagrania będą też publikowane na szkolnej stronie internetowej. Proces nagrywania, archiwizowania i publikacji zostanie oczywiście poprzedzony zebraniem zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku uczniów.

            Innowacja metodyczna „Aktives und kreatives Deutschlernen. Aktywne i twórcze uczenie się języka niemieckiego” oparta jest na programie pt.: „Program nauczania języka niemieckiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę” Anny Potapowicz. Realizowana będzie każdego roku w trzech równoległych oddziałach klasowych. W klasach IV w roku szkolnym 2014/2015, następnie w klasach V w roku szkolnym 2015/2016 i w klasach VI w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zdunach, w każdym roku szkolnym w trzech oddziałach klasowych w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej dla każdego oddziału. W każdej z tych trzech klas w danym roku szkolnym będą więc przeprowadzane w sumie 3 godziny dydaktyczne z języka niemieckiego tygodniowo. Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie będą korzystali z podręcznika Anny Potapowicz pt. „Punkt”.

            Wspomniany program nauczania zakłada by już najprostsze elementy języka przedstawiać w kontekstach komunikacyjnych i aby uczeń od samego początku konfrontowany był z żywym językiem. Uczniowie w wieku 10-12 lat chętnie odgrywają przygotowane scenki, dialogi  i kwestie. Z reguły z dużym zaangażowaniem wcielają się w  swoje role, nierzadko też wykorzystują w nich różne rekwizyty. Niezwykle ważne jest więc, aby stale budzić i podtrzymywać u dzieci zainteresowanie i chęć przyswajania treści i struktur obcojęzycznych i aby przekonywać je o przydatności i atrakcyjności nauki języka niemieckiego oraz o tym, że nauka wcale nie musi być nudna i kojarzyć się tylko z podręcznikiem. Do realizacji tego celu wykorzystywany będzie właśnie sprzęt multimedialny: kamera cyfrowa lub dyktafon. Uczniowie na drugim etapie edukacyjnym są właśnie w wieku, w którym chętnie poznają i wykorzystują nowości techniczne. Umożliwienie im nagrywania efektów swojej pracy w postaci dialogów, scenek, krótkich prezentacji itp. wzmocni ich motywację do nauki, zaktywizuje, rozwinie pomysłowość, a z drugiej strony da poczucie, że to zabawa, przyjemność i radość. Podczas przygotowywania scenariusza scenki lub dialogu na zadany temat uczniowie będą mieli stosunkowo dużo swobody i będą mogli samodzielnie decydować o ich przebiegu. Będzie to miało wpływ na rozwijanie się kreatywności dzieci, ale też na uczenie się pracy w grupie i wspólne ponoszenie odpowiedzialności za efekt końcowy. Przede wszystkim wpłynie też na rozwój sprawności mówienia i funkcji komunikacyjnych w zakresie przedstawiania siebie i członków swojej rodziny, opowiadania o sobie, o czynnościach dnia codziennego, wyrażania próśb i podziękowań.

            Oprócz tego, zgodnie z założeniami programu nauczania, moim celem będzie zapewnienie uczniom maksymalnie  dużo możliwości słuchania wypowiedzi w języku obcym, co umożliwi im oswajanie się z melodią i brzmieniem języka. Do realizacji tego celu chciałabym wykorzystać bogate źródło autentycznych materiałów audio i audio-wideo jakim jest internet. Poszczególne treści nauczania realizowane na lekcjach wzbogacane będą o dodatkowe przykłady wykorzystania poznanego materiału leksykalnego w bajkach, krótkich filmikach, reklamach, wywiadach itp. Zadania przygotowane do tych form dadzą uczniom możliwość rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu, a w szczególności: rozumienia ogólnego sensu prostej wypowiedzi, wyszukiwania prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym, rozumienia intencji rozmówców oraz rozpoznawania sytuacji komunikacyjnych.

            Osiągnięcia uczniów w ramach rozwoju sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu oceniane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceniania, czyli szczegółowymi kryteriami oceniania z języka niemieckiego. W ramach pierwszej sprawności oceniana będzie umiejętność stawiania pytań i udzielania odpowiedzi, zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego, formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu. Oceniane zadania będą miały formę dialogów, scenek, monologów i wywiadów. Natomiast w ramach słuchania oceniane będzie reagowanie na polecenia nauczyciela, globalne i szczegółowe rozumienie tekstu. Na każdym sprawdzianie pisemnym będą osobne zadania sprawdzające stopień zrozumienia tekstu słyszanego. Formy zadań, które będą wykorzystywane do tego celu to: zadania krótkiej odpowiedzi, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie, zadania z luką, zadania wielokrotnego wyboru, i zadania z ustalaniem prawidłowej kolejności fragmentów tekstów.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY