SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI realizowany w w Zespole Szkół w Zdunach


Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31  stycznie 2002 / Dz.U 2002 roku Nr. 10 , poz 96, par 2 , ust. 1  punkt 1/(cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska o których mowa w odrębnych przepisach)  oraz par 2, ust. 1 punkt 2 (Program wychowawczy i program profilaktyki o których mowa w ust.1pkt.1 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego).
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226.
  4. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999r. Nr 96, poz. 1107) o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997r. Nr 75, poz. 468, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 715, z 2000r. Nr 20, poz. 256, Nr 103, poz. 1097).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

Szkolny Program Profilaktyki realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, w naszej szkole jest kontynuacją procesu wspierającego zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, poprzez pomoc i towarzyszenie im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Działania z zakresu profilaktyki są  kontynuacją  realizowanych zadań wychowawczych.

 

Konstruując Szkolny Program Profilaktyki opieraliśmy się na przekonaniu, iż jego skuteczną realizację zapewni nam zastosowanie:

 

a)      modelu „racjonalno – poznawczego” opierającego się na przekonaniu, że      dostarczanie odpowiednich i rzetelnych informacji o substancjach uzależniających i szkodliwych skutkach ich zażywania spowoduje, że młodzi ludzie będą umieli i chcieli podejmować właściwe decyzje; 

b)      modelu „Ćwiczenie umiejętności odmawiania i podejmowania samodzielnych decyzji”;

c)      modelu promocji zdrowia - ukierunkowanie na dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną, higienę osobistą, edukację prozdrowotną;

d)     model „psychologiczny” – czyli ukierunkowanie na rozwijanie uniwersalnych umiejętności psychologicznych pomocnych w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z ludźmi i samym sobą.

Działalność profilaktyczna w naszej szkole obejmować będzie:  

 

1)      w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych;

 

2)      w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

 

3)      w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy występowania zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Na każdym poziomie prowadzonej profilaktyki będziemy korzystać ze strategii profilaktycznych:

 

- programów informacyjnych kierowanych  do:

>   uczniów (wychowawcy klas, pedagog, , osoby z poza szkoły np. funkcjonariusz Policji),

>   nauczycieli (specjaliści , pedagodzy ,dyrektorzy ),

>   rodziców ( kierowanych przez wychowawcę klasy,   pedagoga, specjalistów, dyrektorów)

 

- programów edukacyjnych kierowanych  do:

>  uczniów (wychowawcy klas, pedagog, osoby z poza szkoły)

>  nauczycieli ( pedagodzy, higienistka szkolna, specjaliści)

> rodziców (kierowanych przez wychowawcę klasy, specjalistów, pedagogów i psychologów,

 

- programów działań alternatywnych kierowanych  do:

>  uczniów (wychowawcy klas, pedagog, osoby z poza szkoły, opiekunowie Kół i zajęć pozalekcyjnych, higienistka szkolna, wychowawcy świetlic),

>   nauczycieli (pedagodzy, higienistka szkolna, wychowawcy świetlicy),

>   rodziców (kierowanych przez wychowawcę klasy, pedagogów, specjalistów, opiekunów Kół i zajęć pozalekcyjnych),

 

- programów interwencyjnych kierowanych  do:

>   uczniów (wychowawcy klas, pedagog, psycholog, osoby z poza szkoły np. funkcjonariusz Policji),

>   nauczycieli (funkcjonariusz Policji, higienistka szkolna, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, specjaliści ),

>   rodziców (kierowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga, specjalistów),

    

  Działania  wstępne:

1.      Diagnozowanie problemów środowiska uczniów, rodziców,  nauczycieli oraz analiza danych wynikających z ewaluacji SPP i SPW w każdym roku szkolnym. 

2.      Opracowanie planu wdrażania zadań do realizacji w Szkolnym Programie Profilaktyki i Szkolnym Programie Wychowawczym  na bieżący rok szkolny.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY