Plan Wdrażania Zadań w Szkolnym  Programie Wychowania i Profilaktykiw Zespole Szkół w Zdunach w roku szkolnym 2016/2017

1.Wstępna identyfikacja problemów szkolnych

w odniesieniu do Programu Wychowawczego szkoły i planu pracy Zespołu Wychowawczego

w odniesieniu do zadań Szkolnego Programu Profilaktyki

-  w odniesieniu do ewaluacji programów za rok szkolny 2015/2016

 

2.Diagnoza sytuacji szkolnej

ewaluacja programu wychowawczego za rok 2015/2016

-  dokumentacja szkolna: informacje zawarte w sprawozdaniu dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok 2015/2016, Raport z ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, plany pracy na rok 2016/2017, uwagi nauczycieli)

-  analiza posiadanych informacji,

-  zalecenia do szkolnego programu wychowania i szkolnego programu profilaktyki i klasowych planów wychowawczych.

 

3.Zadania do realizacji

Określenie zadań do realizacji w  oparciu o strategie Szkolnego Programu Profilaktyki, Program Wychowawczy oraz Program Przeciwdziałania Przemocy i wnioski z ewaluacji oraz nadzoru pedagogicznego.

Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017:

·  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

·  Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

·  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Priorytet

sposób realizacji

terminy

odpowiedzialni

 

Bezpieczeństwo uczniów:

przestrzeganie praw człowieka

 

 

 

Promowanie Otwartej Szkoły

 

 

 

 

 

 Podstawowe zasady prawa

 

 

Bezpieczna szkoła

 

 

 

Bezpieczny Internet

 

 

 

 

 

Profilaktyka zachowań ryzykownych :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

 

 

 

 

Higiena i zdrowie

 

 

 

 

Integracja

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami

 

 

 

Edukacja w zakresie Praw Człowieka na zajęciach przedmiotowych oraz lekcjach wychowawczych (dyskusje, warsztaty, dramy).  Zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka, Ucznia. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

 

Gazetka, lekcje wychowawcze nt praw osób niepełnosprawnych i promowanie postaw pozytywnych wobec osób niepełnosprawnych. Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.

 

 

Spotkania z policjantem: bezpieczne droga do szkoły, bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych i wakacji, konsekwencje łamania prawa.

 

Włączanie wszystkich pracowników do czuwania nad bezpieczeństwem, przestrzeganie regulaminu dyżurów, edukacja w zakresie procedur wewnętrznych.

 

promocja stron internetowych dot. Bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Dyskusje na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.

 

Poznawanie i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym – uczenie nawykowego stosowania form grzecznościowych, okazywania w słowach i działaniach szacunku wobec dorosłych i rówieśników, unikanie wulgaryzmów,

 

promowanie postawy  życzliwości, obchody „Światowego Dnia Życzliwości”,

 

Promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego: Szkolne Koła Zainteresowań, wycieczki, Akcje charytatywne: Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku, „Świąteczna paczka”, Świąteczna kawiarenka”,

WOŚP,

Program profilaktyki palenia tytoniu „Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I-III SP, oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas IV-VI SP i Gim.

Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Świat wartości” (załącznik: Program „Świat wartości” – dostępny na stronie ZS)

 

 

Realizacja programu profilaktycznego we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. Uzależnień. Spotkanie „RapPedagogia”

Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez członków Komisji.

 

Zapoznanie uczniów z normami obowiązującymi w szkole, programem Wychowawczym i Profilaktycznym,

Wdrażanie do przestrzegania szkolnego systemu norm i sankcji, zapoznanie z WSO,

Spotkania z Policjantem „Z prawem na Ty”,

 

Ochrona przed stresem i jego skutkami, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i trening asertywności,

Realizacja programu „Trzymaj formę”, „Tydzień Zdrowia”, „Dzień bez papierosa”,

Ocena postawy ciała uczniów klas I (gim. kor.)

 

Spotkania adaptacyjno-integracyjne dla uczniów klas pierwszych,

spotkania z rodzicami,

Dni specjalne, uroczystości, akademie okolicznościowe, wycieczki klasowe.

 

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań wobec systemu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

Zapoznanie ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami, szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym,

Organizacja spotkania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym dla rodziców każdej klasy.

 

W sposób ciągły

 

 

Listopad 2016

 

 

W sposób ciągły

 

Grudzień 2016

II semestr 16/17

 

 

 

Według harmono-

gramu

 

 

w sposób ciągły

 

 

 

październik/listopad 2016

 

 

 

 

 

w sposób ciągły,

 

 

 

 

 

21 listopad

 

 

Według harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb

grudzień 2016

 

 

 

 

 

wrzesień

 

w sposób ciągły

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Według harmonogramu

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Drugie półrocze

 

Wrzesień

 

Jedno w roku szkolnym

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, wych. Klubu i świetlicy,

 

 

 

Wychowawcy, J. Basty, M. Krupiński,

pedagodzy

 

 

 

Wychowawcy, pedagodzy szkolni

 

 

Dyrekcja, wszyscy pracownicy szkoły

 

 

Wychowawcy, J.Wilk,  Z. Robak

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagodzy

 

wychowawcy, SU,

nauczyciele,

 

pedagodzy,

M. Miśkiewicz-Żyto, A. Kołodziejska, wychowawcy, n-le zespołu samokształceniowego opiek.-wych.

 

GKRPA

pedagodzy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

 

Pedagodzy, PPP

 

M. Miśkiewicz-Żyto, A. Kołodziejska, wych.kl.I-III, K. Strugała

 

 

Wrzesień

 

Wg harmonogramu kalendarza szkolnego

 

 

Zespół ds. ewaluacji

 

Wychowawcy

 

Pedagodzy, wychowawcy,

 

 

 

5. Uwagi końcowe:

- program wychowawczy adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Zdunach,

- za jego realizację odpowiadają wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, we współpracy z rodzicami,

- na koniec roku dokonuje się ewaluacji programu, narzędziami ewaluacji są rozmowy z uczniami i nauczycielami, obserwacje, sprawozdania nauczycieli z działań wychowawczych, sprawozdania pedagogów szkolnych, sprawozdania przewodniczących zespołów przedmiotowych i sprawozdania nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe.

 

Program wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu  14.09.2016  oraz został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców  w dniu 27.09.2016r.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY