Pielęgniarka szkolna   

    

DYŻURY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Poniedziałek 730-1505

Wtorek   1000-1505

Środa     730-1505

Czwartek 1000-1505

Piątek  730-1505

W zakresie pełnionego dyżuru pielęgniarka szkolna sprawuje następuje standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami:

1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji , prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników.
4. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.
5. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
6. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
7. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi  i społecznymi.
8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
9. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
10. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
11. Pomoc w nagłych wypadkach.

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY