>


Program Przeciwdziałania Przemocy w Zespole Szkół w Zdunach  

 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Zespole Szkół w Zdunach
 
1. Diagnoza
Na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów indywidualnych z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami i uczniami, dokonamy oceny stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, określimy, z jakimi zachowania agresywnymi mamy do czynienia w naszej szkole i zapoznamy się ze skalą zjawiska agresji.
2. Cele główne programu:
- eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole,
- integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji.

3. Cele szczegółowe:
- dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad,
- zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych,
- wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją agresji i przemocy,
- opracowanie środków zaradczych.

4. Działania wspierające realizację celów szczegółowych:
a). Zadania informacyjne:
W celu dostarczenia wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad będą podjęte następujące działania:
- szczegółowo omówić prawa i obowiązki ucznia,
- zapoznać dzieci i młodzież z prawami człowieka i dziecka,
- przedstawić procedury w przypadku łamania obowiązujących zasad,
- kształtować świadomość w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów,
- wprowadzić działania prewencyjne w przypadku agresji, wagarów, itp.,
- stosować system nagród i kar.

b). Zadania edukacyjne:
W celu zdobycia wiedzy na temat zachowań agresywnych należy podjąć działania:
- zdobyć fachową wiedzę na temat przyczyn zachowań agresywnych przez udział w szkoleniach i warsztatach,
- wziąć udział w konferencjach o tematyce przemocy i agresji,
- zorganizować i wziąć udział w spotkaniach szkoleniowych doskonalących umiejętności wychowawcze,
- nawiązać współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w celu poszerzenia wiedzy,
- zaznajomić uczniów z przyczynami zachowań agresywnych i rodzajami agresji,
- zakupić wartościowe woluminy z ww. tematyki.

c). Zachowania o charakterze alternatywnym:
W celu wykształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją agresji i przemocy będą podjęte działania:
- dostarczenie uczniom alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
- uczenie umiejętności zachowań tolerancyjnych i empatycznych,
- rozwijanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć i emocji własnych i cudzych,
- nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- pokazanie wzorców osobowych do naśladownictwa.

d). Zadania interwencyjne na poziomie szkoły:
- zorganizowanie dnia poświęconego przeciwdziałaniu agresji w szkole,
- wybór „Życzliwka Roku”,
- wzięcie udziału w programie „Szkoła bez Przemocy”,
- zwiększenie kontroli podczas przerw międzylekcyjnych,
-organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
- uruchomienie „skrzynki zaufania”,
- przeprowadzenie ogólnoszkolnych zebrań rodziców – pedagogizacja rodziców,
- doskonalenie i samodoskonalenie nauczycieli,
- współpraca na linii dom-szkoła,
- współpraca z lokalnymi instytucjami.

e). Zadania interwencyjne na poziomie klasy:
- przeprowadzenie lekcji wychowawczych zapobiegających agresji i przemocy,
- organizowanie gier, zabaw, wycieczek klasowych, wskazywanie właściwej literatury,
- przeprowadzenie wspólnych zajęć wzmacniających więzi między uczniami,
- zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy.

f). Zadania interwencyjne na poziomie jednostki:
- objęcie indywidualną opieką psychologiczno-pedagogiczną agresorów i ofiar,
- rozmowy z rodzicami uczniów, których problem dotyczy, w razie potrzeby w obecności dziecka,
- pomoc i wsparcie dla rodziców ze strony szkoły.

5. Ewaluacja programu:
Sprawdzenie, czy opracowany program przyniósł oczekiwane rezultaty, będzie oparte na przeprowadzeniu wywiadów, obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji, postaw społecznych oraz stopnia zainteresowania zajęciami.

6. Załączniki:
- system norm obowiązujących w naszej szkole oraz kar i nagród.

NORMY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE:

1. Nie przeszkadzamy w czasie lekcji.
2. Aktywnie uczestniczymy w lekcjach.
3. Udzielamy pomocy koleżeńskiej.
4. Na lekcje przychodzimy punktualnie.
5. Nie chodzimy na wagary.
6. Dbamy o porządek i czystość w klasie i w szkole.
7. Nie stosujemy  żadnych form przemocy i agresji.
8. Staramy się nie wyrządzać nikomu przykrości.
9. Staramy się dostrzegać cudze problemy i potrzeby.
10. Szanujemy odmienność innych.
11. Nie dokuczamy innym.
12. Nie używamy wulgarnych słów.
13. Przygotowujemy się do zajęć.
14. Nie przywłaszczamy cudzej własności.
15. Nie kłamiemy i nie oszukujemy.
16. Nie opuszczamy terenu szkoły od początku do końca lekcji w danym dniu.
17. Nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu.
18. Nie posiadamy i nie zażywamy narkotyków.
19. Konflikty rozwiązujemy w sposób bezpieczny.
20. Dotrzymujemy danego słowa.

KARY ZA PRZEKROCZENIE NORM:
1. Wykonanie plakatu, rysunku lub napisanie wypracowania na temat przekroczonej normy.
2. Prace porządkowe na terenie szkoły.
3. Naprawienie wyrządzonej szkody.
4. Zakaz uczestniczenia w wycieczkach, dyskotekach lub innych imprezach szkolnych.
5.  Nauka na pamięć wiersza odnoszącego się do przekroczonej normy.
6. Napisanie określonej ilości tekstu dotyczącego przekroczonej normy.
7. Publiczne przeproszenie pokrzywdzonej osoby.
8. Wykonanie określonych prac na rzecz środowiska.
9. Zakaz reprezentowania szkoły w zawodach sportowych.
10. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat kulturalnego zachowania.
11. Odbycie straconych lekcji (dodatkowe godziny np. w klubie).
12. Nagana dyrektora szkoły.
13. Pozbawienie pomocy rzeczowej.
14. Wezwanie rodziców.
15. Punkty ujemne.
16. Zgłoszenie do instytucji typu Policja, Sąd Rodzinny.

NAGRODY:
1. Przydzielenie punktów dodatnich.
2. Otrzymanie pochwały wychowawcy.
3. Publiczna pochwała wychowawcy z wpisem do dzienniczka (informacja dla rodziców).
4. Udzielenie pochwały dyrektora szkoły.
5. Wybór i nagroda dla „Życzliwka Roku”.
6. Otrzymanie listu gratulacyjnego.
7. Wręczenie dyplomu za wzorową postawę.
8. Sponsorowane wyjazdy na wycieczkę, wyjście do kina, basen, kręgielnię itp.
9. Wręczenie świadectwa z wyróżnieniem.

- propozycja „dekalogu” dla rodziców i wychowawców
1. nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie swojej godności,
2. staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś,
3. pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz,
4. jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się: nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełnia błędy,
5. nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób,
6. nie mów „zrobisz to, bo ja tak chcę” – jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij,
7. jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić „z góry swego autorytetu”,
8. bądź konsekwentny, ale nie za wszelką cenę, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.
9. gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem,
10. staraj się być czasem adwokatem swojego dziecka i rzecznikiem ucznia w szkole

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY