Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

            W związku z podjęciem Uchwały z dnia 22 lutego 2017 r. przez Radę Miejską w Zdunach w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji dzieci na rok szkolny 2017/2018.

1.    Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.

2.    Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

a)    w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt;

b)    miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt;

c)    dziecko uczęszcza do przedszkola w danym obwodzie szkolnym – 3 pkt;

d)    w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

3.    W celu uzyskania spełniania kryterium o którym mowa w pkt. 2a lub 2d rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

 

W załączniku przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem.

 

Załącznik

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

3 – 18 kwietnia 2017 r.

24 – 31 sierpnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

18 kwietnia 2017 r.

21 sierpnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2017 r.

21 sierpnia 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 kwietnia 2017 r.

25 sierpnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 kwietnia 2017 r.

30 sierpnia 2017 r.

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY