Zespół Szkół w Zdunach ul. Łacnowa 26, 63-760 Zduny tel. 62 721 55 13 tel. 62 721 57 71 tel. 62 721 55 13

 


 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GIMNAZJUM W ZDUNACH
REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:


http://www.3.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2013/03/recovery_12205146117_11000.jpg

 

http://katalo.pl/images/screens/294/form_21-aaa.gif

Temat innowacji:

‘’ENGLISH DRAMA CLUB”

- NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM DRAMY I TEATRALIZACJI

Autor  i realizator :   Natalia Stachowiak

 

Cele główne:

kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie kultury, świadomego odbioru żywego słowa, rozwijanie umiejętności społecznych ucznia.

- przygotowanie uczniów do efektywnej komunikacji w języku angielskim

Cele szczegółowe:

- rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności; 

-      rozwijanie w zakresie lingwistycznym – umiejętność mówienia i komunikacji   ( uczeń wchodzi w rolę i odgrywa scenki);

-      doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym poprzez kontakt z autentycznym materiałem językowym;

-      ciągła dbałość o poprawną wymowę;

-      rozwijanie umiejętności aktorskich – dykcji, modulacji głosu, wyrażania stanów emocjonalnych, ruchu scenicznego;

-      rozwijanie osobowości ucznia;

-      doskonalenie umiejętności zapamiętywania;

-      uczenie otwartości i tolerancji wobec różnorodności kulturowej;

-      rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;

-      motywowanie uczniów do systematycznej pracy zespołowej – kształtowanie obowiązkowości, odpowiedzialności i samodyscypliny; 

-      kształtowanie aktywnych, twórczych postaw;

-      rozwijanie pozytywnych cech charakteru;

-      przygotowywanie do udziału w konkursach;

-      wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii teatru angielskiego

-      poznanie różnorodnych technik i form teatralnych;

-      przybliżenie młodzieży wartości tkwiących w literaturze dramatycznej;

-     nabycie umiejętności pracy w zespole

-      ukazanie potrzeby korzystania z różnych źródeł, tekstów kultury.

Tematyka prowadzonych zajęć

Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o podstawę programową i mają charakter otwarty. Nauczyciel w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości uczniów poszerza je lub modyfikuje.

ü      klasa II - edukacja teatralna

Tematyka realizowanych zajęć  w klasie II uwzględnia program nauczania języka angielskiego w gimnazjum, a także ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu teatru, jak również praktyczne doskonalenie teatralnych umiejętności. Przewiduję również wyjazd do na spektakl w ramach programu ‘’Nauka bez Granic’’.

Efektem rocznej pracy będzie wystawienie sztuki teatralnej  dla rodziców lub innych widzów inspirowanej wybranym utworem dramatycznym, omówionym podczas zajęć.

Tematyka zajęć:

Przede wszystkim oparta na programie nauczania będzie zawierała następujące treści, które zostaną wykorzystane jako materiał ćwiczeniowy:

1.      Człowiek ( dane osobowe, ubiór, moda, cechy charakteru, cechy osobowości, emocje)

2.      Dom (opis mieszkania, domu, opis umeblowania, dzielnica, sąsiedztwo)

3.      Szkoła ( nauczyciel, przedmioty i przybory szkolne, pierwszy dzień w szkole, szkoła marzeń, uroczystości i imprezy szkolne, plan lekcji, położenie szkoły i pomieszczenia szkolne)

4.      Praca ( zawody, czynności zawodowe, przyszłość zawodowa, ogłoszenia o pracy)

5.      Życie rodzinne ( członkowie rodziny, przyjaciele, zainteresowania, spędzanie wolnego czasu, przebieg dnia, spędzanie świąt, organizowanie przyjęcia urodzinowego)

6.      Żywienie (posiłki i artykuły spożywcze, odżywianie się, lokale gastronomiczne)

7.      Zakupy (rodzaje sklepów, kupowanie, orientacja w terenie)

8.      Podróżowanie i turystyka (środki transportu, urlop, plany wakacyjne, cele wyjazdów, sposoby wypoczywania)

9.      Kultura (twórcy i ich dzieła, idole kultury, artyści, oferta kulturalna)

10.  Sport ( rodzaje sportów, sport w czasie wolnym, sprzęt sportowy, kluby sportowe)

11.  Zdrowie ( części ciała, dolegliwości i choroby, samopoczucie, lekarstwa, wizyta u lekarza, leczenie)

12.  Przyroda ( pogoda, pory roku, zwierzęta)

13.  Nauka i technika (urządzenia techniczne, korzystanie z Internetu)

14.  Środki masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, gazety i czasopisma)

15.  http://iprezenty.pl/blog/uploads/pics/english_for_kids.jpgElementy wiedzy o świecie i krajach angielskiego obszaru językowego

Ponadto, zostaną również omówione następujące zagadnienia:

- Teatr w Anglii- zapoznanie z różnymi typami teatrów.

- Ludzie teatru.

- Zasady zachowania w teatrze – redagujemy teatralny savoir- vivre.

- Skąd się wziął teatr? Geneza teatru starożytnego. 

- Na czym polega warsztat pracy aktora?

- Poznajemy różne techniki teatralne.

- Teatr Szekspira. „Romeo i Julia” – przykładem dramatu renesansowego.

- Próby reżyserskie scenek. 

- Przygotowujemy przedstawienie – omawiamy propozycje scenariuszy.

- Czytanie tekstu z podziałem na role.

- Przygotowujemy przedstawienie – inscenizację opartą na jednym z  omówionych dramatów.

      klasa III – edukacja teatralna

Tematyka realizowanych zajęć w klasie III  uwzględnia doskonalenie umiejętności inscenizowania sztuk teatralnych zgodnie z podstawa programową oraz  zapoznanie z nowymi formami.

Uczniowie podejmą próby wyreżyserowania lub napisania własnej sztuki.

W ramach zajęć przewiduję kolejny wyjazd na warsztaty i spektakl w ramach programu ‘’Nauka bez Granic’’ lub zaproszenie do występu w naszej szkole.

Efektem pracy będzie wystawienie kolejnej sztuki teatralnej dla zaproszonej widowni.

Podsumowaniem będzie prezentacja zdjęć ze spektakli w formie wystawy, która zostanie zaprezentowana rodzicom na zebraniu podsumowującym pracę młodzieży z zakresie rozwijania edukacji teatralnej.

Tematyka zajęć:

Treści programowe zajęć oparte będą na pozycji literackiej "The Bront Story" oraz "Wuthering Heights".

- Przedstawinie tła historycznego Anglii w I poł. XIXw;

-  Zarys biografii sióstr Bronte: Charlotte, Emily i Anne – znajomość podstawowych faktów a także omówienie wpływów Anglii wiktoriańskiej na twórczość tego okresu;

-  Wprowadzenie pojęcia „gothic novel”;

-  Umiejętność radzenia sobie z trudnym tekstem literackim w języku obcym – słowa klucze;

-  Rym, rytm, intonacja angielska – recytacja;

-  Twórczość poetycka Emily Bronte – poetyckie środki wyrazu;

-  Charakterystyka postaci i wyrażanie własnej opinii w obcym języku;

-  Tworzenie scenariuszy do wybranych tekstów, przygotowanie do wystawienia mini sztuki teatralnej;

-  Tworzenie scenografii do sztuki teatralnej – plastyczna realizacja projektu

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY