SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY na lata 2017-2022


  SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na lata 2017-2022

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (...), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II

 

I. WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to  proces  wspomagania  człowieka  w  rozwoju,  ukierunkowany  na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to  proces  wspomagania  człowieka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami zagrażającymi  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,  a  także  ograniczenie  i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z  wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły  dostosowany  jest  do  potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności  od stanu  zasobów,  potrzeb  klasy  oraz  przy  współpracy  z  rodzicami  i środowiskiem lokalnym.

 

 

II.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego  uda  się  nam  przygotować  uczniów  do  zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych,  kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej  i  psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych  kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

i  obowiązujące akty prawne;

i  dotychczasowe doświadczenia szkoły;

i  zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

i  przeprowadzone badania na temat sytuacji  wychowawczej,  zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

i  przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

 

III. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

1.         Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2.         Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

3.         Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury                  i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie i światowe. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

4.         Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

5.         Wspomaganie, w  miarę  posiadanych zasobów,  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Misją naszej szkoły jest dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Szkoła Podstawowa w Zdunach to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję. Powstała w 1896r. i służyła kilku pokoleniom mieszkańców Zdun i okolicznych miejscowości.  Po wprowadzeniu reformy stała się 8-letnią szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych i społecznych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej (psychologiczno-pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli – Uczniów - Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania
i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu iw szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

i   dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

i   człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;

i   człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

i   człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

i   człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.

 

V. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni  za  wszechstronny  rozwój  osobowości  ucznia  są  wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

i  mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi                   i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

i  znają i akceptują programów wychowawczy proponowany przez szkołę;

i  wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

i  wspierają  wychowawców  i  nauczycieli  w  podejmowanych  przez  nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

i  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

i  dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Wychowawcy klas:

i  dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

i  wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

i  prowadzą dokumentację nauczania;

i  opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

i  koordynują pracę wychowawczo -profilaktyczną w zespole klasowym;

i  dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

i  podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

i  wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

i  informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

i  integrują i kierują zespołem klasowym;

i  wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

i  wdrażają  do  samooceny  postępów  w zachowaniu, nadzoruj realizację obowiązku szkolnego;

i  promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

i  inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

i  współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

i  współpracują z  rodzicami; włączają  rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

i  współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

i  współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

Nauczyciele:

i  oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

i  odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

i  udzielają  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

i  wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

i  inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

i  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

i  reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

i  dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

i  wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają  o  różne  formy  pomocy wychowawczej  i  materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

i  współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

i  proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

i  realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

i  przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;

i  współorganizują imprezy i akcje szkolne;

i  znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

i  akceptują  innych  uczniów  i  szanują  ich  prawa,  wydają  opinie  w  przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

i  współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

i  kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

i  prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

i  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

i  uczestniczą  w  opiniowaniu  dokumentów  szkolnych  (Statut  Szkoły,  Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

Pedagog i psycholog szkolny:

i  prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

i  diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

i  udzielają pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formach  odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb;

i  podejmują działania z  zakresu  profilaktyki  uzależnień i innych problemów dzieci;

i  minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

i  inicjują  i  prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

i  pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

i  wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

VI. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I

Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

1.Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

 

2.Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych,  odmiennych kulturowo, wyznawców innych religii i osób o różnej orientacji seksualnej.

 

3.Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

 

4.Rozijanie zainteresowań uczniów i rozbudzanie pasji.

 

5.Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

 

6.Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- Internet, gry komputerowe, TV, radio.

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

8.Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

9.Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

10.Organizowanie czasu wolnego.

11.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

12.Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej

Udział w pracach Samorządu Szkolnego,  klasowego i spółdzielni uczniowskiej.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.

Spotkanie z seniorami                z okazji Dnia Babci                   i Dziadka, ŚWIĘTA SZKOŁY. Zapraszanie do szkoły i spotkania               z osobami niepełnosprawnymi.

Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, REGULAMINY

Percepcja sztuk teatralnych, koncertów.

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych. Udział                     w lekcjach muzealnych, bibliotecznych,                    w konkursach, zawodach sportowych.

Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.

II

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej, kształtowanie postaw budujących właściwe relacje międzyludzkie.

1.Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

2.Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko homofobii

3.Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

4.Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

5.Wzmacnianie pozytywnych postaw(postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja)

6.Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

7.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

8.Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

9.Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

10.Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

11.Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych

12.Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach. Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania                  i postawy w literaturze, historii, współczesności.

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne.

Diagnoza i analiza postaw.

Działania mające na celu wykazanie troski                o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Wręczanie podziękowań  na podsumowaniu roku, informacje zwrotne dla ucznia                    i rodziców w trakcie roku szkolnego. 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach

III

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

1.Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć” nie” na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

2.Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

3.Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

Stawianie uczniów                  w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów. Utrwalanie zasad prowadzenia dyskusji.

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, Komendą Policji itp

.

IV

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców

1.Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

2.Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu  i bezpieczeństwa uczniów.

3.Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

4.Badanie opinii rodziców odnośnie:

i  Skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;

i  Przedmiotowych systemów oceniania.

5.Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

i  Udział rodziców w tworzeniu

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu  Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego

i innych;

i  Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

i  Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

i  Udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.

6.Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

7.Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

8.Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych w klasach młodszych.

9.Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców oraz przy współpracy rodziców.

10.Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych.

 

 

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej                i profilaktycznej.

Współpraca z Radą Rodziców.

 

 

 

Wywiadówki, tablica informacyjna

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych. Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.

Festyn szkolny.

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

 

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji.

1.Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

2.Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

3.Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

4.Prowadzenie kroniki szkolnej i strony internetowej.

5.Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

 

 

Opieka nad mogiłą powstańców wielkopolskich. Pełnienie wart honorowych przez harcerzy przy pomnikach pamięci narodowej.

II

Wprowadzenie w życie kulturalne Szkoły wspólnoty lokalnej.

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

2.Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

3.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

4.Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie. Wycieczki lokalne, wystawy, gazetki, zajęcia dydaktyczne. Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo.

5. Spotkania zawodoznawcze z osobami z regionu, ciekawymi ludźmi.

Wycieczki lokalne, wystawy, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych            i uczestnictwo.

Konkurs wiedzy o Zdunach.

Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu szkolnego.

 

III

Poszanowanie historii i kultury regionu

1.Zapoznanie z elementami kultury i historii Wielkopolski  i  niektórych regionów Polski.

2.Poznanie wybranych legend.

3.Poznanie historii zabytków.

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

 

IV

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa

1.Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

2.Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

3.Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Warsztaty i lekcje kształtujące

postawę tolerancji.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

Ukazanie Polski jako elementu i części kultury europejskiej.

Europejski Dzień Języków Obcych, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób  realizacji

I

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

 

1.Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy

 

 

2.Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

 

3.Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

4.Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

 

 

5.Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia.

Organizowanie kół zainteresowań.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego.

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Spotkania z policjantami.

 

II

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

 

 

 

 

2.Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa  obowiązującymi na terenie szkoły.

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami.

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinie PPP.

III

Uzależnienia, rozpoznanie ich i zapobieganie

1.Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

 

 

2.Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem.

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób

realizacji

I

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

1.Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

2.Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

3.Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

4.Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Realizacja programów ekologicznych.

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych,

Organizowanie zajęć                w terenie. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

Pogadanki tematyczne.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Lp.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

 

1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5. Przeciwdziałanie agresji w szkole.

6. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

II

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

 

1.Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

Próbny alarm przeciwpożarowy.

Pogadanki, filmy edukacyjne, spotkania z policjantem, kuratorem sądowym.

III

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych

 

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Poznawanie zasad krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania               z policjantem.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody, ratownikiem medycznym, strażakiem.

Czytanie literatury dotyczącej tematu.?

 

IV

Eliminowanie agresji z życia szkoły.

 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

Konsekwentne stosowanie się do WSO.

Pogadanki, dramy, zajęcia lekcyjne z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

Obserwacja przez nauczycieli na bieżąco i analizowanie  zjawiska na podstawie wpisów w dzienniku (niepokojąco duża ilość pkt ujemnych).

V

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.

3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów.(zażywanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów)

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

Aktywne uczestniczenie                w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

Współpraca z osobami                  i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

 

VI

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym- wspieranie uczniów mających trudności w nauce i w  przystosowaniu się w grupie.

 

1. Diagnozowanie trudności w nauce.

2. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

5.Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych wg potrzeb.

 

Organizacja kółek zainteresowań.

VII

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych - wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

VIII

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

 

1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej. Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących, stypendia szkolne.

2. Wsparcie potrzebujących z funduszy pozyskanych i przekazanych przez społeczność uczniowską.

3. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej - pomoc w nauce.

4. Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, przeglądy czystości.

5. Przeglądy stomatologiczne.

6. Troska o higienę osobistą dzieci.

7. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły.

7. Propagowanie zdrowej żywności.

Współpraca z MGOPS w Zdunach.

 

Szkolna Kawiarenka

 

 

 

 

 

Rozmowy z wychowawcą, nauczycielem.

Programy prozdrowotne. „Owoce w szkle”, „Mleko w szkole”.

IX

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

1. Współpraca z OSP.

2. Współpraca z PPP w Krotoszynie.

3. Współpraca z Posterunkiem Policji w Zdunach.

4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Współpraca ze świetlicą podwórkową.

6. Współpraca z Sądem Rodzinnym.

7. Współpraca ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury.

8. Współpraca z klubami sportowymi.

9. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury „Adsum”.

Wymiana informacji, podejmowanie wspólnych działań, nagradzanie za działalność w UKS, OSP, Szkolnym Klubie Wolontariusza.

 

VII. EWALUACJA

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego  ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym  celu  w  trakcie  trwania roku szkolnego  należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badania na temat ich oczekiwań co do programu wychowawczo-profilaktycznego. Proces realizacji zawartych w nim zadań powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane  do  modyfikacji  samego  programu  (jeżeli  wystąpi  taka  potrzeba). Ewaluację  wyników  należy  przeprowadzić  pod  koniec  każdego  roku  szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

i  Sprawozdania wychowawców  z realizacji Programów Wychowawczo - Profilaktycznych klas;

i  Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;

i  Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy;

i  Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;

i  Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno - środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów,

i  Analiza dokumentów;

i  Obserwacje;

i  Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zdunach na lata 2017-2022 jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument  pt. Założenia do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu. Będzie on zawierał także priorytety MEN na każdy nowy rok szkolny.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

Iwona Skowrońska, Beata Głownicka, Irma Zimmermann, Anna Kołodziejska,
Monika Miśkiewicz-Żyto, Karolina Jankowska-Grzybek, Lilla Smółka, Mirosława Płonka.    

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zdunach przyjęto uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Samorządem Uczniowskim w dniu 03.10.2017r.

 

Rada Rodziców                     Rada Pedagogiczna                         Samorząd Uczniowski

…………………………     …………………………                     ………………………

 

  Copyright © 2014 ZS ZDUNY